Quattro Formaggi -A-G-

Tomatoes, Gouda, Gorgonzola, Pecorino and Mozzarella with Oregano